Klagemuligheder

Klager over forholdene i Undervisning og Behandling - CDH eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet. Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives direkte til Undervisning og Behandling/Området for Kommunikation og Specialpædagogik eller til Specialsektoren. Se kontaktoplysninger.

Klager over overtrædelse af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen indbringes for kommunalbestyrelsen i barnets/den unges opholdskommune. Klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen kan inden 4 uger efter afgørelsen indbringes for Ankestyrelsen. Klagen indgives til den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelsen, med henblik på genvurdering.

Se i øvrigt Klageadgange på Specialsektorens område på Region Nordjyllands hjemmeside.

Om muligheden for at klage over et undervisningstilbud i Undervisning og Behandling - CDH henvises til Klageadgange på Specialsektorens område på Region Nordjyllands hjemmeside.