Om Undervisning og Behandling - CDH

Undervisning og Behandling – CDH tilbyder undervisning for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab og yderligere funktionsnedsættelser.

På både døvblinde- og høretabsområdet tilbyder vi børn undervisning efter Folkeskolelovens §20 og unge Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU).

Vi tilbyder desuden undervisning for elever, som har andre sansemæssige udfordringer, bl.a. funktionelt høretab. Det kan eksempelvis være elever, som har der har behov tegn til tale, dansk med støttetegn, tegnsprog og/eller behov for at være i et taktilt kommunikationsmiljø, elever, som har charge syndrom, udfordringer inden for autismespektret, cerebral parese, sjældne handicaps, progredierende lidelser, særlige og/eller sjældne syndromer, elever med funktionsnedsættelser uden specifik diagnose eller elever med behov for særlig skærmet skolegang.

Uanset, hvilken slags udfordringer der er tale om, tager vi udgangspunkt i elevernes individuelle funktionsniveau, ikke i diagnosen.

Voksne med døvblindhed tilbydes kompenserende voksenundervisning, og det gælder både beboere i Aktivitets- og Botilbud – CDH og eksterne. Vi tilbyder voksne med høretab kompenserende voksenundervisning, Forberedende VoksenUndervisning, og ordblindeundervisning.

Behandlingsenheden i Området for Kommunikation og Specialpædagogik er forankret i Undervisning og Behandling – CDH. Behandlingsydelser er fx fysioterapi, ergoterapi, mobility, psykologbistand mm., og indsatsen tager udgangspunkt i og tilrettelægges efter den enkelte borgers individuelle funktionsniveau. Også opgaven med anskaffelse og vedligehold af hjælpemidler ligger i Behandlingsenheden.

Materialecentret er også en del af Undervisning og Behandling – CDH. Materialecentret er en produktions- og forlagsvirksomhed, der udvikler, fremstiller og udgiver undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som er målrettet mennesker med særlige behov for kommunikation og hørelse. Materialecentret indgår sammen med Høreafdelingen Børn, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindehd, i et konsortium med Center for Høretab i Fredericia. Konsortiet er landsdækkende VISO/KaS-leverandør af Specialrådgivning til børn og unge med høretab.